radio online

เลือกฟังเพลงฮิต กดที่นี่ครับ http://www.explore-thailand.net/radio/popradio55.html

วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เรียนต่อ ปวช.- ปวส.รอบปกติ-วันอาทิตย์ (ภาคสมทบ) ในพัทยา ชลบุรี ระยอง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา (เอ-เทค)
ไปมาสะดวก ถ.สุขุมวิท-เทพประสิทธิ์ (พัทยาใต้)
 อาคารเรียนใหม่ 7 ชั้น//ปรับอากาศทุกห้องเรียน//

เป็นสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  ภาคปกติ และ สมทบ เรียนเฉพาะ วันอาทิตย์  สถาบันการศึกษาในเครืออักษรกรุ๊ป ที่ได้รับการยอมรับ มายาวนาน 40 กว่าปี ทั้งนี้ เป็นสถาบันอาชีวศึกษาแห่งแรก ของจังหวัดชลบุรีที่ผ่านการรับรองการประเมินคุณภาพการศึกษา(รอบสาม)จากสมศ. ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาของประเทศ และ พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ   ผู้สนใจ เรียนต่อในพัทยา รับผู้ที่จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ ปวช. เข้าศึกษาต่อ เพื่อความก้าวหน้า หรือ ปรับวุฒิการศึกษา เปิดสอนทั้งหลักสูตรปกติ-ภาคสมทบ(เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ วันเดียว ) และ ทวิภาคี หรือ หลักสูตรระยะสั้น ทั้งบริหารธุรกิจ ช่างอุตสาหกรรม  และ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม เป็นต้น หรือ ตามที่ชุมชนต้องการ ติดต่อ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับข้อมูล ชี้แนะแนวทางในการศึกษาของเยาวชน ผู้ปกครอง และ ท่านที่สนใจ  สอบถามเพิ่มเติม  ศูนย์แนะแนวและประชาสัมพันธ์ 038-300165 ต่อ  126 ทุกวัน // เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.40 น.

จบม.3 เรียนช่าง พรือ พาณิชย์ ในพัทยา  เรียนใกล้บ้าน ได้งานทำแน่นอน